Projekti

expand title=”Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju”]

Vključeni smo v triletni projekt Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju, ki ga vodi in podpira Inštitut za preučevanje etike in vrednot. Program predvideva aktivnosti kot so: izobraževanje strokovnih delavcev, analiza obstoječega stanja, priprava poročil o ugotovitvah, izmenjavo izkušenj, pripravo etičnega kodeksa vrtca in raznovrstne aktivnosti v oddelkih. K sodelovanju bomo povabili tudi starše otrok. V projekt so vključeni vsi oddelki vrtca. V izobraževanje bodo vključene strokovne delavke, vodje starostnih aktivov in svetovalna delavka vrtca. Na tak način bomo podelili znanje in ideje za delo med vse oddelke in otroke vrtca.

Naš namen je, da skozi vodene dejavnosti programa dobimo vpogled v etično, s temeljnimi vrednotami usklajeno ravnanje na nivoju odraslih in otrok v vrtcu. Ob podpori programa se bomo skozi izobraževanja in analize ravnanj, izmenjave dobre prakse, dotaknili različnih tem in načinov spodbujanja temeljnih obče veljavnih vrednot s področja zdravja, kulture, trajnostnega razvoja, državljanstva in človekovih pravic. Pogoj za stabilno družbo je ravnanje, ki je usklajeno z vrednotami. Poudarjene bodo naslednje vrednote: spoštovanje različnosti, drugačnosti, pravičnost, participacija, odgovornost, prijaznost, marljivost, radovednost, humanost, modrost, pravičnost, univerzalizem, življenje, zdravje, delo in ustvarjalnost, socialna skrb, integriteta, skrb in spoštovanje do narave in kulture. To šolsko leto bomo otroke skozi različne module (življenje, narava in zdravje, kultura in univerzalizem) spodbujali k ozaveščanju in vedenju, ki je v skladu s splošno veljavnimi vrednotami. Več o projektu na http://www.iev.si/programi/etika-in-vrednote-v-vzgoji-in-izobrazevanju/.

[/expand]

Sodelovanje z Zavodom za gluhe in naglušne v projektu Jezikovni razvoj otrok, From Zero We Start, Erasmus+KA2

Vrtec Ledina je partnerski vrtec projekta FROM ZERO WE START, Jezikovni razvoj otrok od rojstva do treh let, ki ga je prijavil Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, koordinatorica Živa Ribičič. Koordinatorica projekta vrtca je Lučka Postružin, ravnateljica. V sodelovanju z Zavodom za gluhe in naglušne Ljubljana bomo izvajali dejavnosti za otroke, preko katerih si bomo izmenjali primere dobre prakse na vzgojno izobraževalnem področju na temo Jezikovni razvoj otroka. Projekt je v skladu s priorotetami programa Erasmus+ usmerjen v izboljšanje predšolske vzgoje in se osredotoča na zgodnji razvoj jezika pri najmlajših. To je področje, ki je v Evropi kot tudi v svetu slabo raziskano, partnerstvo tega projekta se sistematično loteva raziskovanja in izboljševanja področja, pri tem pa bodo nastali številni manjši rezultati ter nekaj večjih, intelektualnih rezultatov: smernice za starše, strokovne delavce vrtcev ter stroko,  ki se ukvarja s posebnimi potrebami in vprašalnik s področja razvoja jezika ter aplikacija za njegovo uporabo. Več o projektu lahko pogledate na povezavi http://www.zgnl.si/erasmus+/fromzerowestart/?page_id=9

Eko vrtec

Vsi zaposleni v Vrtcu Ledina imamo jasno oblikovane vrednote in stališča ter znanja s področja ekologije, saj se projekt v vrtcu odvija že več let. S svojim zgledom in odnosom odrasli v vrtcu osveščamo in izobražujemo otroke, starše in širšo skupnost. Načrtujemo vsebine, ki jih otroci razumejo, ki jih pritegnejo in izhajajo iz njihovih že pridobljenih izkušenj. Izhajamo iz konkretnih situacij, v katerih otroci opazujejo, raziskujejo, eksperimentirajo, rešujejo probleme, razpravljajo, preizkušajo svoje ideje in misli, se izkustveno z lastno aktivnostjo učijo, razvijajo vrednote in kritično ocenjujejo lastna ravnanja in ravnanja okolice. Pri spoznavanju narave, medsebojnih odnosov otrok v vrtcu v pomoč so nam zgodbe in pravljice, ki otroke čustveno nagovorijo in jim predstavijo informacije na njim razumljiv način.
Vrtec je vključen v nacionalni projekt Ekošola kot način življenja. Na podlagi vključenosti v projekt ima vrtec izdelan dodaten ekonačrt z opredeljenimi konkretnimi cilji in vsebinami. Sledimo naslednjim ciljem: vzgoja za okoljsko odgovornost, vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju (uvajanje ekološko predelane hrane, pitniki, gibanje), razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov in pomoč pri odpravi revščine, spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej, učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija), povezovanje okoljskih vprašanj z ekonomskimi in socialnimi, povezovanje med ekošolami doma, v okviru EU in širše. V okviru ekoloških vsebin izvajamo dejavnosti Zelenega nahrbtnika, v katere se vključi več vrtcev iz Ljubljane in potekajo pod mentorstvom Mestne zveze prijateljev mladine Ljubljana. V dejavnosti so vključeni otroci v starosti 5–6 let.

Obogatitvene in dodatne dejavnosti v vrtcu

Dejavnosti podprte s sredstvi razpisa MOL

Z vsakoletno prijavo na Javni razpis za sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti iz MOL želimo otrokom v vrtcu omogočiti raznovrstnejšo ponudbo na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih. Načrtujemo dejavnosti, s katerimi bomo nadgradili obstoječe projekte in dejavnosti vrtca. K sodelovanju povabimo zunanje sodelavce (kiparje, slikarje, arhitekte, pevce…) ali pa otrokom omogočimo oglede kulturnih dogodkov, razstav, sodelovanje pri oblikovanju okolice vrtca in drugo. Izvedli bomo pet projektov, ki so vezani na tematiko okoljske vzgoje, ekološkega ozaveščanja, likovnega, plesnega ustvarjanja in uprizarjanja.

Izleti in bivanje v naravi

Pedagoški delavci načrtujejo izlete glede na vsebino dejavnosti v oddelku. Poleg izletov se v okviru programov oddelkov organizirajo še krajši in daljši sprehodi v bližnjo in daljno okolico vrtca. Cilj izletov in sprehodov je med drugim priljubiti otrokom vedoželjnost, raziskovanje ter željo po sprostitvi in čim več gibanja v naravi. Za plačilo izletov, ki vključujejo avtobusni prevoz in vstopnine za različne oglede, bomo sredstva pridobiti iz Sklada vrtca. Izlete bodo strokovne delavke izvajale skozi celo šolsko leto.

Bivanje v naravi bo izvedeno v obliki letovanja na morju v Savudriji pod imenom »Gusarski junak«, za otroke stare 5–6 let. Predviden termin letovanja je mesec junij. Letovanje otrok te starosti je do sedaj sofinancirala MOL, Oddelek za predšolsko vzgojo v znesku 75 EUR na otroka. V kolikor se otrok letovanja ne udeleži, se sredstva MOL nakažejo na račun Sklada vrtca. V primeru zadostnega števila prijav otrok starih 4–5 let, bomo organizirali tabor v Lipici na temo: »Lipicanček«. Predvideni termin tabora je mesec maj.

Dejavnosti v okviru Malega sončka

Namen dejavnosti je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalno-športnimi vsebinami. Poudarek je na igri in vadbi, ki je prijetna in prilagojena otrokom. Program vključuje tudi starše otrok in tako bo povezanost vrtca in staršev pri izpolnjevanju nalog še toliko bolj pomembna. Ker se posamezne stopnje programa med seboj dopolnjujejo, povezujejo in nadgrajujejo, otroci osvojijo štiri stopnje oziroma celoten program Malega sončka za predšolsko stopnjo. Morebitni stroški bodo poravnani s sredstvi Sklada vrtca. V program bodo vključeni otroci od 2. leta starosti, kar pomeni 362 otrok. Program se bo v vrtcu izvajal brezplačno, razen prevoza otrok na drsanje, ki ga bodo financirali starši 5–6 letnih otrok.

Zeleni nahrbtnik

V okviru ekoloških vsebin načrtujemo različne dejavnosti zelenega nahrbtnika. V dejavnosti se vključuje več vrtcev iz Ljubljane in potekajo pod mentorstvom Zveze prijateljev mladine. Vključenih bo 90 otrok iz 4 dopoldanskih skupin in 9 otrok iz izmeničnih in popoldanskih skupin.

Dodatni programi, ki jih izvajajo zunanji izvajalci

Dodatne programe, ki se bodo izvajali na željo staršev, bodo izvajali zunanji izvajalci, po končanem programu oddelka. Otroke, ki obiskujejo dodatno dejavnost, po končani dejavnosti prevzamejo starši. Strokovni delavki oddelka, na podlagi izjave staršev, oddata otroke izvajalcu v varstvo. Stroške dodatnih dejavnosti starši poravnajo izvajalcu neposredno, potekale pa bodo po poslovnem času vrtca od 16.15 oziroma 17.00 dalje.

Seznanjanje s tujim jezikom in kulturo

Urice spoznavanja angleškega jezika bo ob sredah izvajalo podjetje Omnilingua d.o.o.

Kulturno umetniške dejavnosti

Plesne urice izvaja Plesalnica Ljubljana. Dejavnost se odvija ob ponedeljkih v 2 skupinah, v telovadnici vrtca.

Športne dejavnosti

Gibalne dejavnosti izvajata Aida Alič d.o.o. in Linda šport. Odvijajo se v telovadnici vrtca. Aida Alič Palčka gibalčka izvaja ob torkih, v 2 skupinah, Linda Perko pa gibalne urice ob petkih, ravno tako v 2 skupinah.

 • Koledar prireditev

  februar 2018
  M T W T F S S
  « Jul    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728  
 • Vrtec Ledina

 • Katalog informacij javnega znacaja - Vstop zaposleni