Projekti
Projekti

Projekti

Projekt Ekologija

Vrtec bo tudi to šolsko leto vključen v nacionalni projekt Ekošola kot način življenja. Na podlagi vključenosti v projekt ima vrtec izdelan dodaten eko načrt zopredeljenimi konkretnimi cilji in dejavnostmi, vsebinami za otroke. Globalne cilje bomo konkretizirali v okviru Eko aktiva in dejavnosti vključevali v vsakodnevno delo in življenje vrtca. Sledili bomo ciljem: vzgoja za okoljsko odgovornost, vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju, razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov in pomoč socialno ogroženim, spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej, učinkovita raba naravnih virov, povezovanje okoljskih vprašanj z ekonomskimi in socialnimi, povezovanje med ekošolami. Pomočnica ravnateljice ga. Andreja Kuder je članica društva DOVES in regijska eko koordinatorka v okviru Ekošole in sodeluje ter se povezuje z ekovrtci v Sloveniji. Delo Ekoaktiva na nivoju vrtca, kjer bomo načrtovali konkretne dejavnosti za otroke in starše bosta koordinirali Barbara Medvešek in Jana Podobnik. Pri izvajanju ekoloških dejavnosti se bomo povezovali z OŠ Ledina, OŠ Toneta Čufarja, Gimnazijo Ledina, Vrtcem Pedenjped Novo mesto in drugimi.

Projekt Odprimo srce 

V sodelovanju s starši in zaposlenimi bomo v vrtcu organizirali dobrodelno akcijo z naslovom »Odprimo srce, podarim-osrečim«. Namen akcije je vplivati na zmanjševanje potrošništva, razvijati trajnostno naravnanost in spodbujati nudenje pomoči ter dobrodelnost. Z zbiranjem oblačil, igrač, knjig in drugih artiklov bomo pričeli v mesecu februarju 2019 in v marcu zaključili s sejmom v pedagoški sobi vrtca. Starše in otroke bomo povabili k zbiranju igrač, oblačil, obutve, pripomočkov, artiklov, ki jih ne potrebujejo več, jih želijo podariti ali zamenjati za oblačilo, obutev, igračo, ki jo otrok potrebuje ali želi. Artikle, ki ne bodo našli novega lastnika, bomo podarili.

Projekt Gozdna pedagogika

V tem letu nadaljujemo s projektom Gozdna pedagogika, v okviru Mreže gozdnih vrtcev in šol. Otroci v naravi dobijo vrsto izkušenj, zato bomo veliko dejavnosti kurikula izvajali v naravi. Le ta otrokom omogoča, da razvijajo motorične spretnosti, uživajo v gibanju, naravo doživijo in spoznajo v vsej raznolikosti in estetskosti, raziskujejo živali, rastline, naravni material, razvijajo matematično mišljenje, se učijo pesmi, prebirajo pravljice in skrbijo za čisto naravo. Ob tem razvijajo trajnostno naravnan odnos do sebe, do drugega, do zdravega načina življenja in skrb za okolje, ki nas obdaja. Otrokom prvega starostnega obdobja bomo naravne materiale prinašali tudi v igralnico. V okviru aktiva “Gozdna igralnica” bodo vzgojiteljice pripravile tudi zbirko didaktičnih iger in raziskovalnih škatel z navodili in pripomočki za igre na prostem in za spoznavanje narave v igralnici. O vsebinah bomo seznanjali tudi starše in po potrebi pripravili predstavitve in izobraževanja.

Sodelovanje s Srednjo šolo za vzgojitellje (BAKIP) v Celovcu

S srednjo šolo za vzgojitelje (BAKIP- Bundes - Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik Klagenfurt) bomo nadaljevali večletno sodelovanje. Namen sodelovanja je strokovno izpopolnjevanje dijakov iz Celovca v smislu pridobivanja dodatnih kompetenc v okviru poklicnega usposabljanja in integracije, pridobivanje jezikovnih znanj in spretnosti v slovenščini kot drugem jeziku. Sprejeli bomo dijakinje in jim nudili mentorstvo. Strokovne delavke Vrtca Ledina, mentorice dijakinjam, bodo njihovo delo spremljale in jim nudile možnost analize in refleksije dejavnosti ter njihove vloge.