Projekti
Projekti

Projekti

PROGRAM NTC učenje - spodbujanje otrokovih potencialov

V tem letu bomo nadaljevali z delom v okviru programoma NTC učenje -spodbujanje otrokovih potencialov, ki temelji na novejših spoznanjih o možganih. Program vsebuje veliko gibalnih dejavnosti, ki so pogoj razvoja mišljenja in spodbujajo otrokovo učenje skozi igro ter sprejemanje novih znanj. Skozi raziskovanje lastne prakse, odzivov, učenja in napredka otrok bomo nadgrajevali dosedanjo prakso.

ERASMUS+ PROJEKTI MOBILNOSTI

V vrtcu želimo agotavljati kakovostno in transparentno izvedbo kurikula, zato nenehno raziskujemo lastno prakso, izvajamo razvojno-projektno delo, se izobražujemo, spremljamo razvoj in učenja otrok in evalviramo  kurikularne elemente. V tem šolskem letu smo vključeni v projekt Erasmus+projekt mobilnosti u naslovom Evropska pot Vrtca Ledina,  za katerega smo pridobili evropska sredstva. Vodja projekta sta ravnateljica Lučka Postružin in Vanja Dolenc. Strokovni delavci se bodo, z obiski vrtcev v tujini, seznanili z zakonskimi določili predšolske vzgoje, z organizacijo in filozofijo dela zaposlenih, z izvedbenim kurikulom, pogoji dela, s šolskim sistemom držav, ki jih bodo obiskali ter tako pridobili vpogled tudi v lastno delo. V tem šolskem letu bosta 2 strokovni delavki obiskali vrtce v Angliji, 2 strokovni delavki vrtec v Avstriji, 2 strokovni delavki vrtec in šolo v Franciji in 2 vzgojno izobraževalne inštitucije na Portugalskem.

PROJEKT EKOLOGIJA

Vrtec bo tudi to šolsko leto vključen v program Ekošola. To je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Na podlagi vključenosti v program ima vrtec izdelan dodaten eko načrt zopredeljenimi konkretnimi cilji in dejavnostmi, ki jih vključujemo v vsakodnevno delo in življenje vrtca. Eko načrt pripravimo v okviru Eko aktiva, ki ga vodi pomočnica ravnateljice Andreja Kuder, ki je članica društva DOVES in regijska eko koordinatorka v okviru Ekošole. Eko koordinatorici v Vrtcu Ledina sta Barbara Medvešek in Maja Klančar Ivančič. Vrtec bo, v okviru Ekošole, vključen v 2 letni mednarodni projekt Erasmus+ Hobs adventure. Vodilna tema projekta je: biotska raznovrstnost-raziskovanje, ustvarjanje, nove metode, rastline in živali v okolici vrtca-potted plants-lončnice v šolskih prostorih ter njihova uporaba v učnem procesu. Cilj projekta je, zbrati primere dobrih praks inovativnega okoljskega izobraževanja in razviti nove metode, ki bodo pripravile otroke na izzive v „moderni urbanizirani digitalni dobi“. v okviru projekta bodo strokovni delavci vrtca predstavljali svojo prakso drugim po Sloveniji in širše. 

PROJEKT GOZDNA PEDAGOGIKA

V tem letu nadaljujemo s projektom Gozdna pedagogika, v okviru Mreže gozdnih vrtcev in šol. Otroci v naravi dobijo vrsto izkušenj, zato bomo veliko dejavnosti kurikula izvajali v naravi. Le ta otrokom omogoča, da razvijajo motorične spretnosti, uživajo v gibanju, naravo doživijo in spoznajo v vsej raznolikosti in estetskosti, raziskujejo živali, rastline, naravni material, razvijajo matematično mišljenje, se učijo pesmi, prebirajo pravljice in skrbijo za čisto naravo. Ob tem razvijajo trajnostno naravnan odnos do sebe, do drugega, do zdravega načina življenja in skrb za okolje, ki nas obdaja. Otrokom prvega starostnega obdobja bomo naravne materiale prinašali tudi v igralnico. V okviru aktiva “Gozdni vrtec” bodo vzgojiteljice pripravile tudi zbirko didaktičnih iger in raziskovalnih škatel z navodili in pripomočki za igre na prostem in za spoznavanje narave v igralnici. O vsebinah bomo seznanjali tudi starše in po potrebi pripravili predstavitve in izobraževanja.

PROJEKT API VRTEC

Na Oddelku za varstvo okolja, Odsek za razvoj podeželja, Mestne občine Ljubljana so leta 2015 zasnovali čebeljo pot. Program temelji na izkustvenem spoznavanju sveta, senzornih izkušnjah in aktivnem ustvarjanju otrok, poudarek pa je na metodi igre in razvijanju notranje motivacije skozi raziskovanje in eksperiment. Program je skladen s pedagoškimi načeli in Kurikulom za vrtce. V šolskem letu 2019/2020 bo Mestna občina Ljubljana omogočila brezplačno pilotno izvajanje programa v petih ljubljanskih vrtcih in pri izvajanju bo sodeloval tudi naš vrtec

PROJEKT TRAJNOSTNA MOBILNOST

Projekt organizira Ministrstvo za infrastrukturo. Poseben poudarek bo namenjen igri »Beli zajček« ob evropskem tednu mobilnosti (16. 9.– 22. 9. 2019), kjer  bomo starše in otroke spodbujali, da pridejo v vrtec peš, lahko tudi s kolesom, vlakom, mestnim avtobusom ali drugim prevoznim sredstvom…

Z IGRO DO PRVIH TURISTIČNIH KORAKOV

Projekt  organizira Turistična zveza Slovenije. Festival bomo organizirali 3-4x letno, zaključek projekta pa bo meseca maja v popoldanskem času na igrišču vrtca. V skupnem projektu sodelujejo skupine Zvonček, Trobentica, Muca, Medvedki in Balon.

 PROJEKT ODPRIMO SRCE

V sodelovanju s starši in zaposlenimi bomo v vrtcu organizirali dobrodelno akcijo z naslovom »Odprimo srce, podarim-osrečim«. Namen akcije je vplivati na zmanjševanje potrošništva, razvijati trajnostno naravnanost in spodbujati nudenje pomoči ter dobrodelnost. Z zbiranjem oblačil, igrač, knjig in drugih artiklov bomo pričeli v mesecu februarju 2020 in v marcu zaključili s sejmom v pedagoški sobi vrtca. Starše in otroke bomo povabili k zbiranju igrač, oblačil, obutve, pripomočkov, artiklov, ki jih ne potrebujejo več, jih želijo podariti ali zamenjati za oblačilo, obutev, igračo, ki jo otrok potrebuje ali želi. Artikle, ki ne bodo našli novega lastnika, bomo podarili vrtcu Pedenjped v Novem mestu in dobrodelnim organizacijam.

SODELOVANJE S SREDNJO ŠOLO ZA VZGOJITELJE (BAKIP) V CELOVCU

Namen sodelovanja s srednjo šolo za vzgojitelje (BAKIP- Bundes - Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik Klagenfurt) je strokovno spopolnjevanje dijakov v smislu pridobivanja dodatnih poklicnih kompetenc, pridobivanje jezikovnih znanj in spretnosti v slovenščini kot drugem jeziku. Strokovne delavke Vrtca Ledina, mentorice dijakinjam, bodo njihovo delo spremljale in jim nudile možnost analize in refleksije dejavnosti ter njihove vloge. Mentorstvo bomo opravljali v poletnih mesecih od junija do avgusta.