Preskoči na glavno vsebino
Projekti
Projekti

Projekti

PROJEKTI VRTCA

Izvedbo načrtovanih projektov vrtca, ki bogatijo in nadgrajujejo našo prakso bomo, glede na zmožnosti zagotavljanja varnosti in izvajanja priporočil, sproti prilagajali oziroma se odločali glede izvedbe. Pri delu bomo sledili smernicam NIJZ in MIZŠ in kljub določenim omejitvam otrokom zagotavljali pestro, ustvarjalno in toplo okolje v našem vrtcu.

ERASMUS+ PROJEKTI

  • Vrtec Ledina, kot partnerski vrtec, do leta 2023 sodeluje v v projektu Happy children’s build self confidence through games and stories, Erasmus+ KA229. Partnerske organizacije prihajajo iz Romunije, Italije, Španije, Portugalske in Turčije. V sklopu tega projekta bodo strokovni delavci vrtca z različnimi aktivnostmi nadgradili vsakdanje delo v vrtcu. Skupaj z otroki bodo spoznavali različne igre in pravljice ter preko njih krepili in razvijali pozitivno samozavest otrok. Izkušnje bodopodelili preko različnih poto, s pomočjo IKT tehnologije.
  • Vrtec Ledina se je, pri načrtovanju svojega drugega KA1 projekta, Evropska pot Vrtca Ledina, povezal z 11 partnerskimi organizacijami s Hrvaške, Češke, Velike Britanije, Španije, Litve, Romunije in Estonije. Zaradi pojava koronavirusa je trajanje projekta podaljšano do decembra 2022. Izvedli bomo aktivnosti s partnerji, ki so se odzvali in iskali tudi nove kontakte in možnosti za opazovanje in pridobivanje novih znanj. V Litvi, Španiji, Hrvaškem bodo strokovni delavci 4 dni opazovali aktivnosti v partnerskih organizacijah (izobraževalni obiski na delovnem mestu), 6 strokovnih delavcev bo izvedlo aktivnosti poučevanja, 2 strokovna delavca pa bosta odšla na partnersko organizacijo na strukturiran tečaj. Vsi programi mobilnosti so oblikovani v sodelovanju s partnerji. Teme projekta so povezane s potrebami vrtca na področju medgeneracijskega in medkulturnega povezovanja, didaktike in pedagogike (večjezičnosti, gozdna pedagogika, umetnost-ples) ter posebnih potreb (avtizem, delo z otroki z višjimi potenciali, NTC-sistem učenja. Izbrali smo projektne partnerje, ki jih že poznamo in smo zanje organizacija, v katero pošiljajo svoje udeležence že vrsto let in obratno, partnerje, ki smo jih v ta projekt vključili na podlagi priporočil naših slovenskih kolegov, ki z njimi že dolgo in zelo dobro sodelujejo ter partnerje, ki smo jih spoznali na portalu eTwinning.


Za boljše mednarodno sodelovanje smo v vrtcu ustanovili širši tim, ki bo v sodelovanju z  ravnateljico vrtca znanja, strokovne poglede reflektiral in vključeval v prakso dela vrtca. Za evalvacijo in diseminacijo ter uresničitev ciljev bomo izvajali sprotno (vprašalnik pred in po mobilnosti, predstavitve za zaposlene, za spletno stran, med vrtci v Ljubljani in širšre). 
Povezava do uradnih logotipov programa Erasmus+: https://www.cmepius.si/razvijamo-za-vas/medijsko-sredisce/#logotipi

 

GOZDNA PEDAGOGOKA 

Strokovne delavke vrtca že vrsto let aktivno raziskujejo dejavnosti za otroke v gozdu in njihov vpliv na otrokovo učenje in doživljanje. Vrtec Ledina je tako leta 2017 postal del Mreže gozdnih vrtcev in šol. Kljub različnim izkušnjam in predznanju so strokovni delavci enotni – narava nudi prostor za raziskovanje, učenje, razvoj domišljije in nenazadnje tudi krepitev samozavesti in samozaupanja. Gozd pomembno vpliva in deluje na čutila ter pospešuje razvoj sinaps v možganih kar ima pozitiven vpliv na vsa področja otrokovega razvoja. Vzgojiteljice pripravijo otrokom dejavnosti na prostem, z naravnimi materiali in jim tako približajo gozd kot zanimiv in privlačen za raziskovanje. Ustvarjajo pogoje, da doživljajo z vsemi čutili in pridobijo vrsto izkušenj preko aktivnosti: igra z naravnim materialom, prebiranje zgodb pod krošnjami dreves, prepevanje in učenje pesmi, reševanje matematičnih izzivov, socialne in gibalne igre (poligoni iz naravnih ovir), spoznavanje biotske raznovrstnosti in gozdnega bontona. Preko gozdnih izzivov sledimo ciljem različnih področij kurikuluma in otroke ozaveščamo o pomembnosti gozdov in varovanju okolja. Že več let imamo v vrtcu tudi gozdni kabinet, v katerem so pripomočki in ideje za dejavnosti. Otroci so po gozdnih dejavnostih gibalno spretnejši, bolj ustvarjalni, imajo bolj razvito domišljijo in hitreje sprejemajo, razmišljajo in se odzivajo na ponujene asociacije, bolje pomnijo in so bolj vedoželjni. Z gozdno pedagogiko se bodo dopolnjevali elementi pristopa k učenju NTC in aktivnosti projekta Ekošole. Strokovni delavci bodo pripravili primere dobre prakse in jih podelili med seboj in izven vrtca v okviru predstavitev Ekošole in drugje. Vključeni smo v Mednarodni program LEAF – Znanje o gozdovih. Oblikovali smo skupino za gozdove in napisano imamo svojo Gozdno listino. Za uspešno opravljen gozdni cikel prejmemo priznanje.

ZELENI NAHRBTNIK

Projekt Zeleni nahrbtnik, katerega nosilka je Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana, se v sodelovanju z vrtci izvaja že od leta 1991. Temeljni cilj projekta je ekološka osveščenost otrok. Aktivnosti potekajo tako, da virtualni nahrbtnik z nalogami s področja ekologije potuje med slovenskimi vrtci. Vsak sodelujoči oddelek opravi nalogo, ki je povezana z varstvom okolja, nato pa naslednji skupini, ob predaji zada novo nalogo. Ob svetovnem dnevu Zemlje, 22. 4. 2023, bo za sodelujoče potekala okoljevarstvena prireditev. V projektu bodo sodelovali oddelki Zvezdica, Balon, Polž, Muren, Krt in Zajec.

CONA VRTEC LEDINA

V okviru projekta Cona Vrtec Ledina (AmCham Slovenija/Ameriška gospodarska zbornica) MJU ter v sodelovanju s partnerji, predstavniki MOL in starši, smo iskali rešitve za izboljšanje varnosti otrok pri gibanju v okolici vrtca (neoznačene pešpoti, mimoidoči kolesarji, vozniki motornih koles, neoznačene kolesarske poti itd). Dogovorili smo se za postavitev označb z namenom prepoznavnosti same stavbe in poziva k počasnejši vožnji. Pridobili smo soglasja za namestitev prometnih znakov »bližina vrtca, peš cona« ob Resljevi cesti in na Čufarjevi ulici. V tem šolskem letu pa bomo izvedli talno poslikavo (stopinje v podhodu vzdolž stavbe vrtca) in poslikali betonski zid vrtca. Na ta način bomo povečali prepoznavnost stavbe in mimoidoče, predvsem pa kolesarje in voznike z motorji, opozarjali na neposredno bližino vrtca in jih nagovarjali k večji pozornosti. Z namenom povečanja zelenih površin bomo obnovili zasaditev v betonskih koritih ob obeh vhodih v vrtec.KORAK K SONČKU

V tem šolskem letu bomo sodelovali v projektu Društva Zveze Sonček z naslovom Korak k Sončku. Preko literature in socialnih iger bodo otroci spoznavali, da smo si ljudje med seboj različni po sposobnostih in izgledu ter jeziku. Brali bodo knjigo o Veveričku posebne sorte in na to temo potem tudi ustvarjali. Odrasli se bomo pogovarjali, kako lahko vsak od nas prispeva k boljšemu počutju otrok in odraslih v vrtcu. V projektu bodo sodelovali odrasli in otroci v starosti od 4–6 let. Aktivnosti projekta, ki bo koordiniran s strani društva, bo v vrtcu vodila Blanka Šiško Lampret, izvajalka dodatne strokovne pomoči.

 
TAČKE POMAGAČKE

Društvo Tačke pomagačke je prostovoljno društvo, ki terapevtsko delo s pomočjo psov opravlja v različnih ustanovah po vsej Sloveniji. V letošnjem letu bomo program vrtca obogatili z njihovim obiskom. Vodniki in psi so ustrezno strokovno usposobljeni, zato bomo skupaj sledili ciljem vseh področij kurikuluma; od jezika, gibanja pa vse do matematičnih izzivov. Otroci bodo spoznavali, da je potrebno za pse ustrezno skrbeti in v njihovi družbi, v družbi »mahajočega repka in vlažnega smrčka«, preko pristnih kontaktov prepoznavali tudi sebe, svoja čustva in odzive na psa.

 
API VRTEC

Na Mestni občini Ljubljana, Oddelku za varstvo okolja, Odseku za razvoj podeželja so leta 2015 zasnovali čebeljo pot, v šolskem letu 2019/2020 pa se je v pilotni projekt prvič vključilo pet ljubljanskih vrtcev. V šolskem letu 2021/2022 je program postal nacionalni, vanj so se lahko vključili tudi ostali vrtci po Sloveniji. Letošnje leto nadaljujemo s sodelovanjem v programu. Api vrtec je program, ki temelji na senzornih izkušnjah in aktivnem ustvarjanju otrok. Skozi projektne aktivnosti bodo otroci vrtca spoznavali značilnosti čebel, njihove pridelke z okušanjem, pravila lepega vedenja v njihovi bližini, obisk čebelnjaka in Medovitega vrta na Grbi. V Api programu bomo uporabljali čebelje pridelke v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za zdravje. Otroci bodo s svojimi čutili spoznavali čebelje pridelke, jih vonjali, okušali in tipali. Skozi aktivno raziskovanje in reševanje izzivov bodo spoznavali, kaj jedo čebele in drugi opraševalci ter kako je njihova hrana povezana s hrano človeka. Učili se bodo, kako ukrepati v primeru pika.

Leta 2012 je bil s Sklepom Vlade RS vsak tretji petek v novembru razglašen kot dan slovenske hrane in na ta dan otroci v vzgojno-izobraževalnih ustanovah že deset let zapored uživajo zajtrk, sestavljen iz kruha, masla, medu, mleka in jabolka. Na pobudo Čebelarske zveze Slovenije bomo izvedli več aktivnosti v okviru medenega zajtrka in 18. 11. 2022 za zajtrk otrokom ponudili slovenski med.

Z IGRO DO PRVIH TURISTIČNIH KORAKOV 

Turistična zveza Slovenije organizira turistični projekt z naslovom Športna doživetja bogatijo mladinski turizem. V projektu bodo sodelovali otroci 3–6 let. Otroci bodo v okviru projekta preko gibanja, spoznavali domače kraje in naravne vzpetine, planinske označbe, se orientirali v naravi. Opazovali bodo vreme, vremenske pojave, travnik, gozd in življenje v njem in ob tem razvijali prijazen odnos do narave. Svoja doživetja bodo risali in jih ubesedili. Tako bodo gibalne aktivnosti povezali z vsemi kurikularnimi področji. Otroci v starosti 5–6 let pa bodo spoznavali različne športe, oblike športnega turizma in prireditve v bližnji okolici in drugod po Sloveniji. K sodelovanju bomo povabili tudi starše. Obiske krajev in aktivnosti bodo sproti usklajevali in izbirali v soglasju s starši. 
 

ŠKRATEK PRIJATELJČEK IN ŽIVLJENJE JE LEPO 

Sklop preventivnih delavnic, ki jih izvaja Zavod Enostavno Prijatelji (ZEP) so združene pod naslovom Škratek Prijateljček in Življenje je lepo. Programa sta zasnovanakot preventivna programa preprečevanja nasilja med in nad otroki ter vzgoje otrok za strpnost in prijateljstvo. Program vodita moderator in maskota projekta Škratek Prijateljček, ki otroke obiskujeta v vrtcu in jim predajata različne naloge na temo prijateljstva, medsebojnega razumevanja, spoštovanja in lepega vedenja. Otroci preko interaktivnih iger, iger vlog in lika Škratka Prijateljčka, spregovorijo o svojih čustvih in občutkih, se naučijo poimenovanja in prepoznavanja čustev ter primernih oblik vedenja v konfliktnih situacijah. Program aktivno vključuje otroke, vzgojitelje in starše. V projekt se bodo vključili otroci oddelkov 4–5 let.

Aktivnosti v okviru programa Življenje je lepo otroke spodbujajo k razmišljanju o sebi, o tem, kaj potrebujemo da se dobro počutimo. Ob tem bodo spoznavali zdrav življenjski slog, preko aktivnosti pomen dobrih odnosov, skrbi za osebno higieno, gibanje, zdravo prehrano in kvalitetno preživljanje prostega časa. Otroke bosta obiskala Mama Zajklja in njen sin, zajček Sladko. Otroci bodo preko aktivnega sodelovanja v delavnicah zajčku Sladku pomagali na pot zdravega načina življenja in ob tem ozaveščali pomen ravnanj v skrbi za duševno in fizično zdravje.

 

VARNO S SONCEM

Nosilci programa so: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Združenje slovenskih dermatovenerologov in Društvo za boj proti raku regije Celje. S programom želijo doprinesti k spremenjenemu odnosu do sonca, ozavestiti ljudi o škodljivih učinkih prekomernega izpostavljanja sončnemu sevanju in o pomenu izvajanja samozaščitnih ukrepov. Izvajali bomo različne aktivnosti, otroci pa bodo usvojili pravilen način zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov in pridobili osnovna znanja o soncu.

 

VODENJE RAZREDA ZA VZGOJITELJE

Program Centra za dokazano učinkovite zgodnje intervencije na področju duševnega zdravja otrok, Službe za otroško psihiatrijo, Pediatrične klinike, UKC Ljubljana, Neverjetna leta je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev za izvajanje preventivnih aktivnosti na področju duševnega zdravja z otroki. Vedenjske motnje spadajo med najpogostejše težave otrok in mladostnikov na področju duševnega zdravja. Program Neverjetna leta je eden od programov z največ dokazi o učinkovitosti v preprečevanju vedenjskih motenj pri otrocih. Dokazano je, da programi izboljšujejo vedenje tudi do 80 % otrok, katerih starši in učitelji so vključeni v program. Strokovne delavke, ki so preko programa pridobile vzgojne veščine za podporo otrokove socialne in čustvene kompetentnosti, uravnavanje čustev in zmanjševanje vedenjske problematike otrok v predšolskem obdobju bodo dejavnosti izvajale z otroki svojega oddelka.

 
ODPRIMO SRCE 

V sodelovanju s starši in zaposlenimi bomo v vrtcu organizirali dobrodelno akcijo z naslovom: Odprimo srce, podarim – osrečim. Namen akcije je vplivati na zmanjševanje potrošništva, razvijati trajnostno naravnanost in spodbujati nudenje pomoči ter dobrodelnost. Z zbiranjem oblačil, igrač, knjig in drugih artiklov bomo pričeli v začetku leta 2023. Starše in otroke bomo povabili k zbiranju igrač, oblačil, obutve, pripomočkov in artiklov, ki jih ne potrebujejo več, jih želijo podariti ali zamenjati za oblačilo, obutev, igračo, ki jo otrok potrebuje. Artikle, ki ne bodo našli novega lastnika, bomo podarili Vrtcu Pedenjped v Novem mestu in dobrodelnim organizacijam.

 

SODELOVANJE Z USTANOVAMI (BAKIP iz Celovca in Maison familiale rurale du pays de Montbeliard iz Francije ter Pedagoško fakulteto v Ljubljani)

Sodelovanje poteka v okviru projektov mobilnosti Erasmus+ in sodelovanj na podlagi sporazumov med izobraževalnimi ustanovami evropskih držav. Sodelovanje s srednjo šolo za vzgojitelje (BAKIP-Bundes, Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik Klagenfurt) in Maison familiale rurale du Pays de Montbéliard je strokovno izpopolnjevanje dijakov v smislu pridobivanja dodatnih poklicnih kompetenc (jezikovnih in strokovnih). Strokovne delavke Vrtca Ledina, mentorice dijakinjam, bodo njihovo delo spremljale in jim nudile možnost analize in refleksije izvedenih dejavnosti ter njihove vloge.