Preskoči na glavno vsebino
Prednostne naloge
Prednostne naloge

Prednostne naloge

Izvedbeni kurikulum oblikujemo na podlagi načel, ciljev in področij dejavnosti (umetnost, jezik, gibanje, matematika, narava, družba), ki so opredeljene v Kurikulumu za vrtce. Dejavnosti se med seboj prepletajo in dopolnjujejo. 

Poslanstvo vrtca smo opredelili na štirih področjih dejavnosti vrtca in nam predstavlja temelj za nudenje podpore predšolskemu otroku. Konkretneje ga bomo uresničevali v okviru skupne teme vrtca Gradimo prijateljstvo in skozi aktivnosti Načrta trajnostnega razvoja Vrtca Ledina, projektov, pristopov in aktivnosti kot so sodelovanje v podprojektih v okviru Ekovrtca, Gozdna pedagogika, NTC pristop k učenju, z aktivnostjo projekta Odprimo srce, Erasmus+ z naslovom Od mene k tebi, Varno s soncem, Ciciuhec, Mali sonček, Škratek Prijateljček in drugimi. 

Različne oblike sodelovanja s starši bomo izvajali z namenom razvijanja optimalnih pogojev za učenje in vzgojo otrok. Srečanja za starše so postala stalna oblika sodelovanja in staršem omogočajo, da pod strokovnim vodstvom spregovorijo o svojih izkušnjah in izpostavijo vprašanja in dileme, ki se jim pojavljajo. Tema letošnjega srečanja bo Problematika varnosti na internetu s poudarkom deljenja in objavljanja fotografij in drugih objav, ki razkrivajo osebne podatke. Srečanje bo trajalo predvidoma 1 uro in bo potekalo predvidoma 21. 11. 2023 ob 17.00 v izvedbi pravnika Domna Petelina, Kurikulum d.o.o. Svet Staršev je na svoji prvi seji izbral eno izmed tem ponujene s strani Zveze prijateljev mladine (ZPM), Vzgoja za reševanje konfliktov, ki bo potekalo 13. februarja 2023. Srečanje je delno financirano s sredstvi, ki jih ZPM pridobi v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v Mestni občini Ljubljana za leto 2024.

Na Svetu staršev bomo za starše pripravljali vzgojno izobraževalne delavnice/igre v povezavi z vsebino načrta Trajnostnega razvoja Vrtca Ledina. V kolikor bodo menili, da bi take delavnice ponudili tudi za ostale starše, jih bomo tudi izvedli. 

Pred vključitvijo otroka v vrtec, predvidoma v mesecu juniju, bomo starše povabili na sestanek in jih seznanili z organizacijo in vsebino dela vrtca ter načinom uvajanja otrok. Na tak način bomo otrokom omogočili postopen prehod iz dosedanjega varstva v vrtec. Z namenom seznanjanja staršev o razvoju in učenju otrok ter o dejavnostih vrtca bomo mesečno izvajali pogovorne ali govorilne ure. S starši se bomo najmanj dvakrat letno srečevali na roditeljskih sestankih ali delavnicah za starše in otroke. Sodelovanje bo potekalo v vrtcu, po telefonu ali preko drugih oblik IKT. Tako bodo starši dobili vpogled v načrt dela vrtca in oddelka, način izvajanja dejavnosti ter sodelovali s predlogi za delo.

Anketa o kakovosti vrtca, s katero vsako leto pri starših preverimo njihovo zadovoljstvo z delom našega vrtca (izvedbenega kurikula in procesno ter posredno raven), predstavlja tudi eno izmed izhodišč načrtovanja našega nadaljnjega dela. V tem letu bomo, skozi različne oblike komunikacije s starši (preko različnih elektronskih medijev; telefona, po elektronski pošti, preko video konferenc, na individualnih srečanjih, skupnih srečanjih/delavnicah v naravi) izmenjali informacije, opažanja o otrokovem napredku, odzivanju, počutju, o dejavnostih oddelka in vrtca, z namenom transparentnega vpogleda v izvedbeni kurikulum oddelka in organizacijo ter delo vrtca kot celoto. Ta segment je v obdobju pojavljanja novega koronavirusa še tako bolj pomemben, saj nudenje podpore družini in otrokom, kot najranljivejši skupini, ostaja naša prioriteta. 

Organizirali bomo Dan odprtih vrat Vrtca Ledina in na tak način omogočili staršem vpogled v delo in življenje našega vrtca v okviru načrtovanega programa in različnih projektov. Načrtujemo ga v času vpisa v javne vrtce MOL, ki bo predvidoma v marcu. 

Šolsko leto bomo zaokrožili s prireditvijo ŽIV-ŽAV, kjer bomo predstavili dejavnosti vrtca, se družili s strokovnimi delavci, otroki in starši vrtca.