Preskoči na glavno vsebino
Prednostne naloge
Prednostne naloge

Prednostne naloge

Izvedbeni kurikulum oblikujemo na podlagi načel, ciljev in področij dejavnosti (umetnost, jezik, gibanje, matematika, narava, družba), ki so opredeljene v Kurikulumu za vrtce. Dejavnosti se med seboj prepletajo in dopolnjujejo. 

Prednostna naloga Vrtca Ledina v šolskem letu 2022/2023 je gibanje in skrb za duševno zdravje. V ta namen smo za vas starši pripravili posebno zgibanko, o bivanju na prostem, ki jo boste prejeli v mesecu septembru. Gibanje je otrokova primarna potreba in eno najpomembnejših področij v otrokovem razvoju, saj z gibalnimi dejavnostmi vplivamo na celostni razvoj otrok. V vrtcu otroke spodbujamo k gibanju ter skušamo doseči, da ob tem doživljajo ugodje. Preko gibalnih aktivnosti se otroci pričnejo zavedati lastnega telesa, spoznavajo svoje gibalne sposobnosti, postajajo vse bolj spretni in dobijo zaupanje vase in v svoje telo. Pomembno, je, da otrokom nudimo zadostno količino tovrstnih izkušenj, tako v notranjih prostorih kot na prostem. Menimo, da je že otroštvu potrebno postaviti temelje za pozitiven odnos do gibanja na svežem zraku, tako da otrokom ponudimo čim več raziskovalne igre, prijetnih izkušenj, ob tem pa jim vzbujamo tudi radovednost in interes za igro na prostem. 

Z dejavnostmi s področja gibanja želimo vplivati tudi na duševno zdravje otrok. Otroci skozi gibanje, skrbno načrtovane in tudi spontane dejavnosti v vrtcu, razvijajo pozitiven odnos do sebe in drugih, se učijo uspešno soočiti z izzivi, razvijati pozitivno samopodobo, visoko samospoštovanje, občutek moči, optimizma in sposobnost soočanja s težavami. Preko različnih iger, didaktičnih materialov, zgodb in ob reflektiranju vloge odraslega, bomo iskali načine, da otroke celostno podpremo. Igrali se bomo igre za razvijanje pozitivne samopodobe, harmoničnega odnosa v skupini, kjer se vsak počuti sprejetega, varnega, se učili uspešno reševati probleme in se soočati s težavami. Skozi različne vsakodnevne dileme, konflikte bomo otroke opolnomočili, da bodo dobili vpogled v svoje ravnanje v odnosu do drugega, jim ponudili varno okolje za komunikacijo, izražanje svojih potreb in želja na sprejemljiv način. 

Dejavnosti v vrtcu bomo nadgrajevali in dopolnjevali z aktivnostmi v okviru različnih projektov, obogatitvenih dejavnosti, sofinanciranih s strani MOL in drugih virov. Vrtec je vključen v nacionalni projekt Ekošola kot način življenja. Izdelan imamo eko načrt z opredeljenimi konkretnimi cilji in vsebinami, ki jih vključujemo v vsakodnevne dejavnosti vzgojno-izobraževalnega programa. V vzgojno izobraževalne dejavnosti vključujemo elemente Gozdne pedagogike in elemente programa NTC učenje, z namenom spodbujanja otrokovih učnih potencialov in učenja skozi igro v vrtcu in v naravi.

Vrtec kot partner sodeluje v Erasmus projektu K2, z naslovom: Happy children’s build self confidence through games and stories (ključna aktivnost 229). Vrtec Ledina se bo povezoval s partnerskimi organizacijami iz Romunije, Italije, Španije, Portugalske in Turčije. Strokovni delavci bodo, v okviru aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja, nadgradili vzgojno izobraževalno delo z različnimi igrami in pravljicami ter preko njih krepili in razvijali pozitivno samozavest otrok. Izvedbo projektov bomo prilagodili razmeram oz. trenutnim usmeritvam NIJZ, MIZŠ in MZZ.

Različne oblike sodelovanja s starši bomo izvajali z namenom razvijanja optimalnih pogojev za učenje in vzgojo otrok. Način izvedbe srečanj bomo prilagajali pogojem v času pojavljanja posameznih primerov okužbe s koronavirusom in iskali raznovrstne načine za komunikacijo s starši.

Pred vključitvijo otroka v vrtec, predvidoma v mesecu juniju, bomo starše povabili na sestanek in jih seznanili z organizacijo in vsebino dela vrtca ter načinom uvajanja otrok. Na tak način bomo otrokom omogočili postopen prehod iz dosedanjega varstva v vrtec. Z namenom seznanjanja staršev o razvoju in učenju otrok ter o dejavnostih vrtca bomo mesečno izvajali pogovorne ali govorilne ure. S starši se bomo najmanj dvakrat letno srečevali na roditeljskih sestankih ali delavnicah za starše in otroke. Sodelovanje bo potekalo v vrtcu, po telefonu ali preko drugih oblik IKT. Tako bodo starši dobili vpogled v načrt dela vrtca in oddelka, način izvajanja dejavnosti ter sodelovali s predlogi za delo.

Anketa o kakovosti vrtca, s katero vsako leto pri starših preverimo njihovo zadovoljstvo z delom našega vrtca (izvedbenega kurikula in procesno ter posredno raven), predstavlja tudi eno izmed izhodišč načrtovanja našega nadaljnjega dela. V tem letu bomo, skozi različne oblike komunikacije s starši (preko različnih elektronskih medijev; telefona, po elektronski pošti, preko video konferenc, na individualnih srečanjih, skupnih srečanjih/delavnicah v naravi) izmenjali informacije, opažanja o otrokovem napredku, odzivanju, počutju, o dejavnostih oddelka in vrtca, z namenom transparentnega vpogleda v izvedbeni kurikulum oddelka in organizacijo ter delo vrtca kot celoto. Ta segment je v obdobju pojavljanja novega koronavirusa še tako bolj pomemben, saj nudenje podpore družini in otrokom, kot najranljivejši skupini, ostaja naša prioriteta. 

Organizirali bomo Dan odprtih vrat Vrtca Ledina in na tak način omogočili staršem vpogled v delo in življenje našega vrtca v okviru načrtovanega programa in različnih projektov. Načrtujemo ga v času vpisa v javne vrtce MOL, ki bo predvidoma v marcu. 

Šolsko leto bomo zaokrožili s prireditvijo ŽIV-ŽAV, kjer bomo predstavili dejavnosti vrtca, se družili s strokovnimi delavci, otroki in starši vrtca.