Preskoči na glavno vsebino
Prednostne naloge
Prednostne naloge

Prednostne naloge

Izvedbeni kurikulum oblikujemo na podlagi načel, ciljev in področij dejavnosti (umetnost, jezik, gibanje, matematika, narava, družba), ki so opredeljene v Kurikulumu za vrtce. Dejavnosti se med seboj prepletajo in dopolnjujejo. Kot prednostno nalogo bomo izpostavili področje razvijanja strategij, metod in načinov dela za spodbujanje otrokovih potencialov in aktivno vlogo otroka v spremenjenih razmerah, ki jo bomo uresničevali skozi vsa kurikularna področja.

 

Skupna nit vsem dejavnostim so pravljice. Pravljice imajo neprecenljivo vrednost, saj dajo otrokovi domišljiji nove razsežnosti, oblika in struktura pravljic pa otroku nudita podobe, s katerimi strukturira svoja dnevna sanjarjenja in s tem lažje usmerja svoje odzivanje na okolje. Pravljica otroke s svojo zgodbo razveseljuje, sprošča, jih uči in tako vpliva na otrokov celosten razvoj. Spodbuja, razvija in bogati otrokovo domišljijo, ki se kaže v otrokovi igri in iskanju novih rešitev. Skozi tematske sklope, ki se bodo razvrstili po četrtletjih; Pravljična jesen (september, oktober, november); Pravljična zima (december, januar, februar), Pravljična pomlad (marec, april, maj); Pravljično poletje (junij, julij, avgust), bodo potekale dejavnosti s področja jezika v povezavi z ostalimi kurikularnimi področji in podprle otrokov razvoj in učenje.

Dejavnosti v vrtcu bomo nadgrajevali in dopolnjevali z aktivnostmi v okviru različnih projektov, obogatitvenih dejavnosti, sofinanciranih s strani MOL in drugih virov. Vrtec je vključen v nacionalni projekt Ekošola kot način življenja. Izdelan imamo eko načrt zopredeljenimi konkretnimi cilji in vsebinami, ki jih vključujemo v vsakodnevne dejavnosti vzgojno-izobraževalnega programa. V vzgojno izobraževalne dejavnosti vključujemo elemente Gozdne pedagogike in elemente programa NTC učenje, z namenom spodbujanja otrokovih učnih potencialov in učenja skozi igro v vrtcu in v naravi.

Vrtec Ledina je v razpisnem letu 2020 dobil odobrena dva projekta programa Erasmus+. Prvi, kjer je vrtec koordinator je: Evropska pot Vrtca Ledina (ključna aktivnost 101), v katerem se povezujemo z 11 partnerskimi organizacijami iz Hrvaške, Češke, Velike Britanije, Španije, Litve, Romunije in Estonije. V dveh letih bo 22 strokovnih delavcev 4 dni opazovalo aktivnosti v partnerskih organizacijah (obiski na delovnem mestu), 6 strokovnih delavcev bo izvedlo aktivnosti poučevanja in 2 strokovna delavca se bosta udeležila strukturiranega tečaja v partnerski organizaciji.  

Drugi projekt, kjer vrtec nastopa kot partner je: Happy children’s build self confidence through games and stories (ključna aktivnost 229). Vrtec Ledina se bo povezoval s partnerskimi organizacijami iz Romunije, Italije, Španije, Portugalske in Turčije. Strokovni delavci bodo, v okviru aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja, nadgradili vzgojno izobraževalno delo z različnimi igrami in pravljicami ter preko njih krepili in razvijali pozitivno samozavest otrok. Izvedbo obeh projektov bomo prilagodili razmeram oz. trenutnim usmeritvam NIJZ, MIZŠ in MZZ.

Različne oblike sodelovanja s starši bomo izvajali z namenom razvijanja optimalnih pogojev za učenje in vzgojo otrok. Način izvedbe srečanj bomo prilagajali pogojem v času pojavljanja posameznih primerov okužbe s koronavirusom in iskali raznovrstne načine za komunikacijo s starši.

Pred vključitvijo otroka v vrtec, predvidoma v mesecu juniju, bomo starše povabili na sestanek in jih seznanili z organizacijo in vsebino dela vrtca ter načinom uvajanja otrok. Na tak način bomo otrokom omogočili postopen prehod iz dosedanjega varstva v vrtec. Z namenom seznanjanja staršev o razvoju in učenju otrok ter o dejavnostih vrtca bomo za starše vključenih otrok v vrtec, mesečno izvajali pogovorne ali govorilne ure (v vrtcu, po telefonu ali preko drugih oblik IKT). S starši se bomo najmanj dvakrat letno srečevali na roditeljskih sestankih ali delavnicah za starše in otroke. Tako bodo starši dobili vpogled v načrt dela vrtca in oddelka, način izvajanja dejavnosti ter sodelovali s predlogi za delo.

Anketa o kakovosti vrtca, s katero vsako leto pri starših preverimo njihovo zadovoljstvo z delom našega vrtca (izvedbenega kurikula in procesno ter posredno raven), predstavlja tudi eno izmed izhodišč načrtovanja našega nadaljnjega dela. V tem letu bomo, skozi različne oblike komunikacije s starši (preko različnih elektronskih medijev; telefona, po elektronski pošti, preko video konferenc, na individualnih srečanjih, skupnih srečanjih/delavnicah v naravi) izmenjali informacije, opažanja o otrokovem napredku, odzivanju, počutju, o dejavnostih oddelka in vrtca, z namenom transparentnega vpogleda v izvedbeni kurikulum oddelka in organizacijo in delo vrtca kot celoto. Ta segment je v obdobju pojavljanja novega koronavirusa še tako bolj pomemben, saj nudenje podpore družini in otrokom, kot najranljivejši skupini, ostaja naša prioriteta. 

Organizirali bomo Dan odprtih vrat Vrtca Ledina in na tak način omogočili staršem vpogled v delo in življenje našega vrtca v okviru načrtovanega programa in različnih projektov. Načrtujemo ga v času vpisa v javne vrtce MOL, ki bo predvidoma v marcu 2021.

Šolsko leto bomo zaokrožili s prireditvijo ŽIV-ŽAV, kjer bomo predstavili dejavnosti vrtca, se družili s strokovnimi delavci, otroki in starši vrtca.